Λίγα λόγια

Το εκπαιδευτικό κέντρο Πρωταγόρας έχοντας ως στόχο τη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων, σας ενημερώνει για την δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2017», το οποίο υλοποιείται από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους.

Μέσα από πολυθεματικά και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνουμε τη δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεων και βελτίωσης των προσόντων των συμμετεχόντων. Μέσω σεμιναριακών κύκλων στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, σε συνεργασία με έμπειρους και πιστοποιημένους εισηγητές, καλύπτονται διαγνωσμένες ανάγκες της δια βίου μάθησης και αναπτύσσονται νέες προτάσεις σχετικά με την περαιτέρω εξειδίκευση και βελτίωση δεξιοτήτων.

Οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, δίνοντας στο ανθρώπινο δυναμικό τους την ευκαιρία για περαιτέρω εξέλιξη και καλλιέργηση των προσόντων τους. Έτσι, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ενισχύουν τη δική τους επαγγελματική δυναμική, με συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό.

Όροι προγράμματος

Συνοπτικά οι όροι του προγράμματος είναι:
Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Διάρκεια προγράμματος: 32 ώρες. Υλοποίηση σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).
Επιδότηση: 160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) και χωρίς παρακράτηση, ανά εργαζόμενο που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό λογαριασμό.
Αντικείμενο Κατάρτισης: Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής του εργαζόμενου ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης ή τα θεματικά αντικείμενα ενδιαφέροντός του.


Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εργαζόμενων στο πρόγραμμα είναι:
1. Η επιχείρηση να μην απασχολεί πάνω από 25 εργαζόμενους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους
2.Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν να είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. (να έχουν ένσημα)


Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας
Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού
Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ με θεωρήσεις από «01/03/2015 έως 28/02/2016»