12/04/2016
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσμαται στο πρόγραμμα:
«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

 

Ωφελούμενοι

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 6.650 άνεργοι νέοι έως 29 ετών, εκ των οποίων:
- 994 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και
- 5.656 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Περιλαμβάνει

α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,
β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 420 ωρών, σε 2 φάσεις:
α’ φάση: 200 ώρες θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του ωφελούμενου-καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και
β’ φάση: 220 ώρες, θα αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν:
i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,
ii) στην τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

α) Για μεν τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ: 2.458 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων:
400 € αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και
2.058 € συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης
β) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων:
400 € αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και
1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 11/04/2016.