«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και περιλαμβάνει:

α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,

β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών
• α’ φάση: 200 ώρες
• β’ φάση: 220 ώρες

Συνολικά στον Β’ Κύκλο αυτής της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 6.650 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

• 994 απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
• 5.656 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

• Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) 400€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ επίδομα πρακτικής άσκησης

• Για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € επίδομα πρακτικής άσκησης.