Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Διαχείρισης Καριέρας

Διάρκεια 2 μήνες / 300 ώρες

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας, Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.
Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Σκοπός

Η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το σχεδιασμό πλάνου σταδιοδρο-μίας, αξιοποιώντας την ιδιαιτερότητα του σύγχρονου, εξόχως απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος και η Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας (New Skills Agenda)

Γιατί να το παρακολούθήσω

• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122436/25-07-2016, «Κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)». ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ προς παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (βλ. σελ 38 του προσχεδίου της πρόσκλησης του προγράμματος Voucher 29-64, όπως αναρτήθηκε στο http://www.dikaiologitika.gr  στις 19/09/2016 – 18:48)
• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016, «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης  Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «ε-πόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων στα-διοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.
• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκ-παιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)
• Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Συμβουλευτικής και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
• Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατω-μένη κατάρτιση.
• Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

• Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
• Σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε μεταλυκειακή βαθμίδα, 
• Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, 
• Σε γονείς, 
• Σε ψυχολόγους, 
• Κοινωνιολόγους, 
• Εκπαιδευτικούς, 
• Επαγγελματίες  υγείας,  
• Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: ΣΔΕ, ΙΕΚ και Δομές Δια Βίου Μάθησης, επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας, ως Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων και Πολυεθνικών και 
• Σε κάθε ενδιαφερόμενο για το πεδίο της Συμβουλευτικής γενικότερα.

Μέσω της μελέτης του υλικού σε συνδυασμό με τη συνεχή ανατροφοδότηση του επιμορφούμενου, η αναγνώριση της θέσης του (των δυνατών και αδύνατων σημείων του) και η απόκτηση θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης.
Επιπλέον, η ανάπτυξη ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, η «ανοικτότητα» στο διαφορετικό, η επιτυχής διαχείριση της αλλαγής και η ικανότητά του να αξιοποιεί τα επιστημονικά εργαλεία που οδηγούν στην προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματικής του εξέλιξη.

Α) Σε επίπεδο γνώσεων
• Να γνωρίσουν τα σύγχρονα ρεύματα της Συμβουλευτικής και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο αυτό.
• Να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής διαχείρισης της καριέρας

Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων
• να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται προβληματικές συμπερι-φορές και καταστάσεις 
• Να αναγνωρίζουν τα σύγχρονα ρεύματα της Συμβουλευτικής 
• Να είναι σε θέση να υιοθετούν το πλέον αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης καριέρας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Γ) Σε επίπεδο αξιών
• Yιοθέτηση αντίληψης περί επιστημολογικά εξορθολογισμένης συμβουλευτικής βοήθειας

• Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής- Διαδικασίες και Τεχνικές
• Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (career management) και «καριε-ροσκόπιο»
• Επιστημονική προσέγγιση διερεύνησης των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων της ομάδας-στόχου
• Συμβουλευτική και επικοινωνία
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας Προγράμματα σχεδιασμού της σταδιοδρομίας (career planning) και προγράμματα σχεδιασμού διαχείρισης της σταδιοδρομίας (career management).
• Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον: εμπόδια και προκλήσεις
• Χτίσιμο του προσωπικού επαγγελματικού προφίλ (Personal Branding) 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας – Οι αναγκαίες  δεξιό-τητες στο επαγγελματικό portfolio (New Skills Agenda)
• Μεθοδολογία Αντιστοίχησης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EEQFF)
• Οδηγίες σύνταξης βιογραφικού (europass) και συστατικής επιστολής

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα 
• Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle.
• Περιλαμβάνει:
-E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό),  πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία 
-Συνεχή διαδικτυακή  επικοινωνία
-Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση  δραστηριοτήτων και εργασιών

• Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
• Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης) 
• Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δύο (2)  εργασιών και test αυτοαξιολόγησης).

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας