Πιστοποιημένος Χειριστής Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων Έργων

Σκοπός του ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι η εκπαίδευση των υποψήφιων χειριστών, έτσι ώστε με την επιτυχή του ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι να μπορούν να ασκούν ελεύθερα επαγγελματική δραστηριότητα για τα εν λόγω μηχανήματα έργου, μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr.

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Οι κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 •  H εκπαίδευση ικανού ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή όλων των βασικών γνώσεων, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να χρησιμοποιεί άμεσα, σωστά, παραγωγικά και κυρίως με ασφάλεια τα μηχανήματα έργου της Ομάδας Β΄ της Ειδικότητας 2
 • Η αποδοτική και ασφαλής εκτέλεση των επιχειρησιακών διεργασιών που εκτελούνται με τα ως άνω μηχανήματα έργου σε βιομηχανικούς χώρους και γενικότερα σε χώρους εργασίας όπου απαιτείται η διαχείριση φορτίων.
 • Η μείωση των ατυχημάτων που οφείλεται στην έλλειψη της κατάλληλης εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας από το προσωπικό – χειριστές μηχανημάτων έργων
 • Η ενίσχυση της αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας στο τομέα της χρήσης των μηχανημάτων έργων.

Διάρκεια

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 12 ωρών και πρακτική άσκηση διάρκειας 60 ωρών.

 Η θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού μας κέντρου, ενώ η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε κατάλληλα διαμορφωμένες εγκαταστάσεις.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση όσο και η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

Θεματικές ενότητες θεωρητικής κατάρτισης:

 • Νομοθεσία
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Δομή και Λειτουργία μηχανημάτων έργων
 • Τύποι Κίνησης
 • Σταθερότητα μηχανημάτων έργων
 • Διαδικασίες Χειρισμού
 • Τακτικός Έλεγχος
 • Χειρισμός Φορτίου
 • Ειδικά Φορτία
 • Ασφαλής Οδήγηση
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Θεματικές ενότητες  πρακτικής άσκησης:

 • Οδηγίες Χρήσης μηχανημάτων έργων
 • Καθημερινή Λειτουργία
 • Κατανόηση Φορτίου
 • Επικίνδυνα σημεία
 • Εξοικείωση με το μηχάνημα έργου
 • Επιβίβαση, Αποβίβαση και Στάθμευση
 • Ασκήσεις Οδήγησης και Στοίβαξης

Τα προσόντα καθώς και οι γνώσεις που απέκτησε ο εκπαιδευόμενος επιβεβαιώνονται μέσω τελικής αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης για την ένταξη των υποψηφίων στο Ενιαίο μητρώο προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό με τη σχετική αναγνώριση.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 • Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας

Δικαιολογητικά εγγραφής

 • Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου / Πτυχίου
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα για ακοή (από ΩΡΛ), για όραση (από Οφθαλμίατρο), για αρτιμέλεια (από γενικό γιατρό ή παθολόγο ή ορθοπεδικό)
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω gov.gr στην οποία θα δηλώνεται:
  -ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή
  -η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ζητήστε να σας αποστείλουμε μία οικονομική προσφορά.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας