Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19

Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον Covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων απο το υπουργείο Οικονομικών.

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Δικαίωμα συμμετοχής

• Δικηγόροι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι Ασκούμενοι Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές
• Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• Οικονομολόγοι / Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
• Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

 Επιλέξιμοι ΚΑΔ 

Θεματικές Ενότητες

• Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
• Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
• Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
• Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
• Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
• Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
• Διαδικτυακή συνεργασία

• Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
• Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
• Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
• Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
• Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
• Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
• Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
• Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
• Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου

• Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
• Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
• Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
• Η έννοια του Search Engine Optimization
• Ηλεκτρονικές συναλλαγές
• Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
• Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου

• Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
• Επεξεργασία κειμένου
• Υπολογιστικά Φύλλα
• Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
• Παρουσιάσεις
• Βάσεις Δεδομένων

• Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
• Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
• Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
• Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
• Η έννοια της τηλεργασίας
• Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψη

• Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
• Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
• Δημιουργία “πράσινου προφίλ”
• Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
• Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
• Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
• Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
• Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
• Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
• Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
• Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
• Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
• Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

• Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
• Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
• Διαδικτυακή Συνεργασία
• Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
• Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
• Πρακτικές DEVOPS

• Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
• Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
• Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
• Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
• Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
• Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
• Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
• Διαδικτυακή Συνεργασία
• Πληροφορικός Γραμματισμός
• ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

• Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία
• Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων
• Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο
• Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων
• Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας
• Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος

• Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
• SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
• Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
• Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
• Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
• Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
• Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
• Mobile εφαρμογών

Λεπτομέρειες Προγράμματος

• Το εν λόγω πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα επιλογής του αντικειμένου κατάρτισης και θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ενώ θα συνοδεύεται από πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι εκατό (100) ώρες με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

• Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει ο κάθε συμμετέχοντας είναι 600 ευρώ και θα αφορά τον ένα μήνα που θα διαρκέσει η κατάρτιση. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις εντός του μήνα Απριλίου:

Κάθε ωφελούμενος:

α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€.

β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, παρακαλώ να συμπληρώσετε την αίτηση (πατήστε εδώ) και την εξουσιοδότηση (πατήστε εδώ).

Επιπλέον θα χρειαστεί να μας στείλετε υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Έναρξη Επαγγέλματος εκτυπωμένη από ΤΑΧΙS NET (Να αναγράφει τους διαθέσιμους ΚΑΔ).
• Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ στο οποίο θα αναφέρεστε ως κύριος  δικαιούχος.

και να τα αποστείλετε στο: info@kekprotagoras.gr

 

• Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας