Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ποιοι είμαστε

Το ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ δραστηριοποιείται στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διαθέτοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τίθενται από τους εποπτεύοντες φορείς. Παράλληλα αναπτύσσει δράσεις  στο χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και οργανισμών.

Έχοντας ως κύριο στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων υιοθετεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει. Παράλληλα, στοχεύοντας την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, των δεδομένων και πληροφοριών που επεξεργάζεται,  την απρόσκοπτη λειτουργία του και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και Προϊόντων μη τυπικής εκπαίδευσης, Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Πολιτική μας έχει σαν οδηγό τη γενικότερη στρατηγική που στοχεύει στη θεμελίωση μιας μακροχρόνιας και σταθερής σχέσης με τους καταρτιζόμενους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας στα πλαίσια μίας βιώσιμης ανάπτυξης. Έχοντας αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, η συνολική στρατηγική μας στοχεύει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών τους.

Κύριοι στόχοι μας είναι:

• Η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους που συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης που οργανώνουμε και υλοποιούμε
• Η προετοιμασία των καταρτιζόμενων μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας
• Η βελτίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των καταρτιζόμενων μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης
• Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας
• Η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις-οργανισμούς πελάτες μας
• Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταρτιζόμενων, των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών του ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ μέσα από μία διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης
• Η ελαχιστοποίηση των παραπόνων κατά την προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των καταρτιζόμενων και των πελατών μας
• Η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις-οργανισμούς πελάτες μας
• Η προστασία και διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας
• Η προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε
• Η διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας και της φήμης μας, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των αποδιοργανωτικών συμβάντων
• Η συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα λειτουργίας μας, ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων
• Η συμβολή μας στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων της κοινωνίας όπως είναι η ανεργία, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, η διάκριση στο χώρο εργασίας, η έλλειψη τυπικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση του ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ εφαρμόζει για τις δραστηριότητες της:

• Σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2015
• Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 29993:2017
• Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών το οποίο συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 21001:2018
• Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών το συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 27001:2013
• Σύστημα διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας το συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27701:2019
• Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ELOT ISO 37001:2017

Η Διοίκηση της εταιρείας για την διασφάλιση του υψηλού επιπέδου παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών λαμβάνει υπόψη της όλες τις εκπαιδευτικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Δέσμευση όλων αποτελεί η συνεχή βελτίωση μέσα από τον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης και πεδίων εξέλιξης.

Σήμερα το ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και συμμορφούμενο στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας, των αποφάσεων και πράξεων της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σας παρέχει μέσα από την Πολιτική Ποιότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μία ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Το σύνολο της εταιρείας μας, το ανθρώπινο δυναμικό, οι συνεργάτες και η Διοίκηση δεσμεύεται στην τήρηση της παρούσας πολιτικής.

Για κάθε επιπλέον απορία ή για αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων σας, η εταιρεία μας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Επικοινωνίας την Ελένη Διαφωνίδου, με την οποία μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2541084831 ή/και στο email ed@kekprotagoras.gr.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Ελένη Διαφωνίδου και ΣΙΑ ΟΕ
Χατζησταύρου 11, Ξάνθη

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Για την λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ και την παροχή των υπηρεσιών μας, προβαίνουμε στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών δεδομένων:

Για την πρόσληψη εργαζόμενου:

συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, επιπλέον πιστοποιητικά γνώσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρόσληψης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και την έναρξη της συνεργασίας μας.

Για τους εργαζόμενους:

συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τυχόν αναρρωτικές άδειες, αρχεία που αποδεικνύουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου που έχει επίδραση στη μισθοδοσία του, βεβαιώσεις επιμόρφωσης, τραπεζικό λογαριασμό για τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας.

Για τους επιχειρηματικούς μας πελάτες:

συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας. Ανάλογα με τον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης, επεξεργαζόμαστε δεδομένα για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Για τους ωφελούμενους σε προγράμματα κατάρτισης, που δεν συνοδεύονται από επιδότηση:

εφόσον επιλέξετε να βελτιώσετε τις γνώσεις και δεξιότητές σας μέσα από τα επιμορφωτικά μας προγράμματα, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμό σας, το όνομα πατρός, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και το email σας.

Για τους ωφελούμενους σε προγράμματα επιδοτούμενης ή συγχρηματοδοτούμενης κατάρτισης:

συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που η εκάστοτε προκήρυξη ή εγκύκλιος απαιτεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, email. Ειδικά για προγράμματα ανέργων απαιτούνται επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με εισοδηματικά κριτήρια, επίπεδο μόρφωσης, οικογενειακή κατάσταση και άλλα. Για την περίπτωση των εργαζομένων, ανάλογα με την προκήρυξη μπορεί να ζητηθούν επιπλέον προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, γνώση ξένων γλωσσών και άλλα.

Στις περιπτώσεις που οι ωφελούμενοι παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών υγείας ή με βάση σχετικές απαιτήσεις συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, τηρείται ο λογαριασμός χρήστη και οι καταγραφές παρακολούθησης (logs). Το υλικό της τηλεδιάσκεψης δεν καταγράφεται ούτε αποθηκεύεται. Συμπληρωματικά τηρείται η σχετική αίτηση για παρακολούθηση μέσω τηλεδιάσκεψης και τα κατά περίπτωση συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα στοιχεία που συλλέγουμε δεν μεταβιβάζονται, πωλούνται, εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση.  Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και κυβερνητικούς φορείς, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από  τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασία ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.

Για τους προμηθευτές μας:

συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας:

συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία για το χρόνο εισόδου σας και την ονομασία του φυλλομετρητή σας. Όταν μας αποστέλλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας, το email και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για όσους εισέρχονται στο χώρο μας:

για την ασφάλεια της περιουσίας και των προσώπων λειτουργεί στην κεντρική δομή του ΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης. Μέσω της λειτουργίας του συλλέγουμε και αποθηκεύουμε βιομετρικά δεδομένα που τηρούνται για 15 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται. Το κλειστό σύστημα cctv δεν καταγράφει ήχο.

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, δεδομένα παιδιών, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία.

Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Σημειώνεται επιπλέον, ότι σε περίπτωση που πρόσκληση κατάρτισης περιλαμβάνει στοιχεία υγείας (ποσοστό αναπηρίας) για την μοριοδότηση των συμμετεχόντων, θα ζητηθούν και αυτά.

Οι αρχές που υιοθετούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας:

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ υπακούει στις ακόλουθες αρχές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων. Έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα:
• Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»
• Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς «περιορισμός του σκοπού»
• Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία «ελαχιστοποίηση των δεδομένων»
• Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας «ακρίβεια»
• Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»
• Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων «ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα».

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

Για τους εργαζόμενους, πελάτες και προμηθευτές μας, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, (1) για την διαχείριση των συναλλαγών, (2) για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, (3) για την τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας (φορολογική, εργατική, ασφαλιστική κ.ά.) στην οποία υπαγόμαστε, (4) για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας και (5) για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, αν απαιτηθεί.

Για κάθε τυχόν μελλοντική επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα προβούμε σε αυτή μόνο εφόσον έχουμε λάβει νέα και διακριτική συγκατάθεση από εσάς. Λάβετε υπόψη σας, ότι ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας:

Σε κάθε σχέση σας με το ΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ έχουμε καταρτίσει συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:
• το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών, 
• το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων, 
• το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις της ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων από εσάς 
• το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
• το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. 
• το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων, στο email info@kekprotagoras.gr ή να το παραδώσετε στην υποδοχή των δομών μας, στην Ξάνθη στον οδό Χατζησταύρου 11 και στην Καβάλα στην οδό 9ης Μεραρχίας και Ναυπλίου 2. Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν αισθάνεστε ότι το αίτημά σας έχει ικανοποιηθεί,  μπορείτε να απευθύνεστε για στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα εξής στοιχεία: email contact@dpa.gr, τηλέφωνο 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Πόσο χρόνο θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:

Η πολιτική μας εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, φροντίζουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, με ασφάλεια, αν έχει εκτελεστεί ο σκοπός επεξεργασίας. Πολλές φορές όμως η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και το έννομο συμφέρον μας επιβάλλουν την τήρηση αυτών για περισσότερο χρόνο.
Για τα βιογραφικά που μας αποστέλλετε, θα τα διατηρήσουμε για 2 έτη και έπειτα θα προβούμε είτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας είτε στην καταστροφή του.

Πού θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την νομοθεσία, για την δική σας εξυπηρέτηση ή για την διαφύλαξη του έννομου συμφέροντός μας. 
Ειδικότερα, τηρείται εντός του ΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, και διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση επεξεργασία με νόμιμο τρόπο και εμπιστευτικότητα. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι λειτουργίες μας, ωστόσο λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση μέριμνα, ώστε συμβατικά να υπάρχει διασφάλιση για την προστασία των δεδομένων αυτών. Παράλληλα, το ίδιο επίπεδο προστασίας διατηρείται και για τις περιπτώσεις που εμείς ενεργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία ή από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με άλλους φορείς, στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στις αντίστοιχες Αναθέτουσες Αρχές.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας:

Στο ΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ φροντίζουμε να λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να επιτυγχάνουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Το προσωπικό μας έχει λάβει τη δέουσα επιμόρφωση και κατάρτιση, ώστε να λειτουργεί με επαγγελματισμό και να διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα, η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Επικαιροποιούμε την Πολιτική μας:

Καθώς βελτιωνόμαστε και διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, θα φροντίζουμε για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

Ημερομηνία Αναθεώρησης Πολιτικής, 28/03/2022.

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας