Πολιτική Κατά της Δωροδοκίας

Πολιτική Κατά της Δωροδοκίας

Το ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ με κύριο στρατηγικό στόχο τη θεμελίωση μιας μακροχρόνιας και σταθερής σχέσης με τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες του, συνέταξε την παρούσα Πολιτική Κατά της Δωροδοκίας. Όλοι οι άνθρωποί μας προσπαθούν για την προστασία ενός κυρίαρχου επιχειρηματικού περιουσιακού στοιχείου μας, της ακεραιότητας.

Η δωροδοκία και κατ’ επέκταση η διαφθορά στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί μία απειλή που έχει εντοπιστεί και είναι αντίθετη με την επιχειρηματική μας κουλτούρα. Με την παρούσα πολιτική, εκφράζουμε την σταθερή δέσμευση όλων μας κατά της δωροδοκίας μέσα από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοελέγχου που απαγορεύει την ύπαρξη συμβάντων δωροδοκίας στο εσωτερικό μας.

Η ανώτατη διοίκηση έχει καθιερώσει , διατηρεί ενήμερη και καθιερώνει μια Πολιτική κατά της Δωροδοκίας η οποία:

1. απαγορεύει τη δωροδοκία.
2. συμμορφώνεται με τους νόμους κατά της δωροδοκίας που ισχύουν για την Εταιρία.
3. είναι κατάλληλη για το σκοπό της Εταιρίας.
4. παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό, την αναθεώρηση και την επίτευξη στόχων κατά της δωροδοκίας.
5. περιλαμβάνει δέσμευση για ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.
6. ενθαρρύνει την αύξηση των ανησυχιών της εμπιστοσύνης χωρίς φόβο αντίποινων.
7. περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.
8. εξηγεί τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την πολιτική κατά της δωροδοκίας .

Αντίγραφα της Πολιτικής εκτίθενται σε εμφανή σημεία των εγκαταστάσεων της Εταιρίας, για να υπενθυμίζουν στο προσωπικό της, το μέρος της ευθύνης που φέρουν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος κατά της Δωροδοκίας καθώς και την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Η αποτελεσματικότητα της καθώς και ο βαθμός επικοινωνίας της σε ενδοεταιρικό επίπεδο, ανασκοπείται κατά τις ετήσιες Ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης.

Η πολιτική της Εταιρίας :

α) είναι διαθέσιμη και διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία.
β) γνωστοποιείται και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους
γ) είναι στη διάθεση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όταν απαιτείται.

Η Πολιτική κατά της δωροδοκίας εγκρίνεται από τη διοίκηση της Εταιρίας. Οι Υπεύθυνοι των τμημάτων έχουν τη γενική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η πολιτική και οι διαδικασίες του Συστήματος συμμορφώνονται με τις νομικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις και ότι όλοι αυτοί που τελούν υπό τον έλεγχό της Διοίκησης συμμορφώνονται με αυτήν.

Για τους σκοπούς αυτής της διεργασίας, ο Υπεύθυνος ΣΔΔ είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται με σεβασμό και ακεραιότητα. Επιπλέον εποπτεύει το σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

Ο Υπεύθυνος ΣΔΔ έχει πρωταρχική και καθημερινή ευθύνη για την εφαρμογή των διαδικασιών του ΣΔΔ και για την παρακολούθηση της χρήσης και της αποτελεσματικότητάς του.

Η Διοίκηση της Εταιρίας και οι ανώτεροι υπάλληλοι σε όλα τα επίπεδα είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι όσοι αναφέρουν σε αυτές έχουν ενημερωθεί και κατανοήσουν την πολιτική και τις διαδικασίες ΣΔΔ της Εταιρίας. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι :

· Έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμμορφωθεί με την πολιτική κατά της δωροδοκίας ανά πάσα στιγμή.
· Αμοιβές, δώρα και φιλοξενία που δόθηκαν ή ελήφθησαν θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον ΥΔΣ εκ των προτέρων (όπου είναι δυνατόν πριν παραληφθούν, ή το συντομότερο δυνατό μετά).
· Η πρόληψη, η ανίχνευση και η αναφορά δωροδοκίας και άλλων μορφών διαφθοράς αποτελούν ευθύνη όλων όσων εργάζονται για εμάς ή υπό τον έλεγχό μας. Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει ή να προτείνει παραβίαση αυτής της πολιτικής.
· Οι Εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν τον διευθυντή ή τον Υπεύθυνο το συντομότερο δυνατό εάν πιστεύουν ή υποψιάζονται ότι έχει συμβεί μια σύγκρουση με αυτή την πολιτική, ή μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, αν ένας πελάτης ή δυνητικός πελάτης προσφέρει σε έναν υπάλληλο κάτι για να κερδίσει επιχειρηματικό πλεονέκτημα με την Εταιρία ή δηλώνει ότι απαιτείται δώρο ή πληρωμή για την εξασφάλιση της επιχείρησής τους.

Κάθε εργαζόμενος που παραβιάζει την πολιτική κατά της δωροδοκίας θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόλυση λόγω ακατάλληλης συμπεριφοράς. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμβατική σχέση με οποιονδήποτε εργαζόμενο που παραβίασε την πολιτική ΣΔΔ .

Η Διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρίας έχει αφοσιωθεί στη φιλοσοφία της συνεχούς προσπάθειας για:

✓ Την πλήρη ταύτιση με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του πελάτη για τη μη ύπαρξη τακτικών δωροδοκίας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης.
✓ Την προώθηση της Πολιτικής Κατά της Δωροδοκίας και την εξασφάλιση ότι γίνεται κατανοητή και διατηρείται.
✓Τον καθορισμό μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων που αφορούν την εξάλειψη φαινομένων δωροδοκίας και την στενή παρακολούθηση τους μέσω των ανασκοπήσεων της Διοίκησης.
✓ Την αναθεώρηση και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών.
✓ Την διατήρηση, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. ✓ Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον προγραμματισμό της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού.
✓ Τη βελτίωση της επικοινωνίας, του ομαδικού εποικοδομητικού πνεύματος και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της Εταιρίας αλλά και των συνεργατών και των πελατών της.
✓ Τη σοβαρή και σε βάθος ανάλυση και διερεύνηση όλων των παραπόνων με σκοπό την απαλοιφή των αιτιών των μη συμμορφώσεων.
✓ Την απαγόρευση αποδοχής και αποστολής δώρων, φιλοξενίας, δωρεών, ψυχαγωγιών και παρόμοιων ωφελειών.
✓ Την πλήρη συμμόρφωση και αυστηρή τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση της Εταιρίας εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της, σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 37001:2016.

Το Σύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών της Εταιρίας υποστηρίζεται από την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης στη μηδενική ανοχή κατά της δωροδοκίας.

Το Τμήμα Ποιότητας έχει αναλάβει την ευθύνη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών. Σημειώνεται ότι το Τμήμα έχει την πλήρη ανεξαρτησία και δικαιοδοσία για την ολοκληρωμένη άσκηση των καθηκόντων του.

Σε περίπτωση δωροδοκίας από ή για λογαριασμό ή προς όφελος του επιχειρηματικού συνεργάτη σε σχέση με τη σχετική συναλλαγή, έργο, δραστηριότητα ή σχέση, η εταιρεία προβαίνει σε τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης. Στην περίπτωση συμβάντος με εμπλοκή εργαζόμενου, η εταιρεία προβαίνει σε απόλυση ή λοιπά πειθαρχικά μέτρα.

Μέσα από την δημοσίευση της Πολιτικής μας κατά της Δωροδοκίας ενθαρρύνουμε το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών στην γνωστοποίηση ενεργειών ή περιστατικών που θεωρούνται ότι αντιβαίνουν την παρούσα πολιτική ή/και τις

αρχές κατά της δωροδοκίας. Μπορείτε να υποβάλλεται οποιοδήποτε αναφορά ή καταγγελία στο email: compliance@kekprotagoras.gr ή μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας καταγγελιών στο https://kekprotagoras.gr/forma-kataggelias. Σημειώνεται ότι οι καταγγελίες δύναται να υποβάλλονται ανώνυμα ώστε να δίνεται η πλήρη ελευθερία έκφρασης.

Η Πολιτική Κατά της Δωροδοκίας κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και αναθεωρείται σε τακτική βάση κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

24/02/2022

Για το ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Ελένη Διαφωνίδου

Διαχειρίστρια

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας