Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας

Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας

H Πιστοποίηση είναι Αναγνωρισμένη από το Δημόσιο (ΑΣΕΠ) και τον Ιδιωτικό τομέα αφού αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των τεσσάρων δεξιοτήτων της χρήσης της Αγγλικής γλώσσας (Speaking, Listening, Writing, Reading) σε όλα τα επίπεδα: Lower, Advanced, Proficiency, όπου μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα, εύκολα, οικονομικά και με σίγουρη επιτυχία!

Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πρωταγόρας διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δίνοντας την ευκαιρία για απόκτηση ενός δυνατού εφοδίου για την σύγχρονη αγορά εργασίας.

Πιστοποίηση για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας - Security

Πιστοποίηση για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας - Security

Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η κατάρτιση των υποψηφίων, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και του ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security).

ΕΦΕΤ: Κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

ΕΦΕΤ: Κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Το πρόγραμμα αφορά κατάρτιση απλών χειριστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

 Πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πρωταγόρας ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στελεχωμένο με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, εφοδιάζει τους αγρότες με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

 Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας

Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια του άρθρου 13 του ν. 1568/85 και του άρθρου 6 του π.δ 17/96 υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) εφ’ όσον απασχολεί πάνω από 50 εργαζομένους. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας.

Πιστοποίηση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Πιστοποίηση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές, διπλωματούχους μηχανικούς (μέλη του ΤΕΕ), πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και σε μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας (κατ’εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής & εθνικής νομοθεσίας) , να αποκτήσουν την άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (Α ή Β τάξης).