Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση

για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19

Λίγα λόγια

Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον Covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων απο το υπουργείο Οικονομικών.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

• Δικηγόροι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι Ασκούμενοι Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές
• Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• Οικονομολόγοι / Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
• Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

 Επιλέξιμοι ΚΑΔ 

 

Θεματικές Ενότητες

 • 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

  • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
  • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
  • Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
  • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
  • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
  • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
  • Διαδικτυακή συνεργασία

 • 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.

  • Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
  • Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
  • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
  • Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
  • Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  • Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  • Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
  • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου

 • 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.

  • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
  • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
  • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
  • Η έννοια του Search Engine Optimization
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
  • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
  • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου

 • 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.

  • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Παρουσιάσεις
  • Βάσεις Δεδομένων

 • 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.

  • Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
  • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής - ψηφιακά πιστοποιητικά - ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
  • Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
  • Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
  • Η έννοια της τηλεργασίας
  • Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψη

 • 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).

  • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
  • Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
  • Δημιουργία "πράσινου προφίλ"
  • Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
  • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
  • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
  • Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
  • Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
  • Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
  • Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
  • Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
  • Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
  • Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

 • 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.

  • Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαδικτυακή Συνεργασία
  • Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
  • Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
  • Πρακτικές DEVOPS

 • 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.

  • Το Θεωρητικό πλαίσιο - Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
  • Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
  • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
  • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
  • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
  • Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαδικτυακή Συνεργασία
  • Πληροφορικός Γραμματισμός
  • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

 • 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.

  • Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία
  • Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων
  • Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο
  • Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων
  • Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας
  • Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος

 • 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

  • Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
  • SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
  • Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
  • Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
  • Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
  • Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
  • Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
  • Mobile εφαρμογών

 

Λεπτομέρειες Προγράμματος

• Το εν λόγω πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα επιλογής του αντικειμένου κατάρτισης και θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ενώ θα συνοδεύεται από πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι εκατό (100) ώρες με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

• Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει ο κάθε συμμετέχοντας είναι 600 ευρώ και θα αφορά τον ένα μήνα που θα διαρκέσει η κατάρτιση. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις εντός του μήνα Απριλίου:

Κάθε ωφελούμενος:

α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€.

β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, παρακαλώ να συμπληρώσετε την αίτηση (πατήστε εδώ) και την εξουσιοδότηση (πατήστε εδώ).

Επιπλέον θα χρειαστεί να μας στείλετε υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Έναρξη Επαγγέλματος εκτυπωμένη από ΤΑΧΙS NET (Να αναγράφει τους διαθέσιμους ΚΑΔ).
• Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ στο οποίο θα αναφέρεστε ως κύριος  δικαιούχος.

και να τα αποστείλετε στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

• Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

epsa logo

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;


Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο - Ελέγξτε το τηλέφωνο σας!

Invalid Input

Invalid Input

Υποχρεωτικό!